Split klíma

Cégünk elsősorban Budapesten és vonzáskörzetében lakossági klímaberendezések szerelésével és forgalmazásával is foglalkozik. Az általunk értékesített légkondicionáló berendezések világszínvonalú, jól bevált technológiát képviselnek, mert így tudjuk ügyfeleink igényeit hosszú távon kifogástalanul kiszolgálni. A szereléseknél csakis a legjobb minőségű anyagokat és szerszámokat használjuk, hiszen jól és pontosan csak a megfelelő felszereléssel lehet munkát végezni.

Kol­lé­gá­ink ren­del­kez­nek a 60/2016. (XII. 28.) NFM ren­de­let­nek meg­fe­le­lő szak­ké­pe­sí­tés­sel és a Nem­ze­ti Klí­ma­vé­del­mi Ha­tó­ság­nál re­giszt­rál­va van­nak.

Na­gyon fon­tos! 2015. jú­ni­us 15-től ki­zá­ró­lag olyan sze­mé­lyek és vál­lal­ko­zá­sok vé­gez­he­tik el a hű­tő­kö­zeg­gel ren­del­ke­ző klí­ma­be­ren­de­zé­sek te­le­pí­té­sét és szer­vizelé­sét, akik ren­del­kez­nek a Klí­ma­vé­del­mi Ha­tó­ság ál­tal ki­adott en­ge­déllyel.

Új klí­ma­be­ren­de­zés te­le­pí­té­se

A klí­ma te­le­pí­tés so­rán sok­fé­le szem­pon­tot fi­gye­lem­be kell ven­ni, ezért cé­günk a mun­ká­la­tok meg­kez­dé­se előtt egy hely­szí­ni fel­mé­rés­sel se­gít ki­vá­lasz­ta­ni az Ön szá­má­ra leg­meg­fe­le­lőbb meg­ol­dást és ké­szü­lé­ket. A fel­mé­rést egy mér­nök kol­lé­gánk vég­zi, az idő­igé­nye pe­dig kö­rül­be­lül fél óra.
A helyszíni felmérés során a legfontosabb a hűtendő helyiségek száma és alapterületük nagysága, de a tökéletes berendezés kiválasztásához sok egyéb adottságot is figyelembe kell venni pl: a helyiség belmagasságát, a nyílászárók felületét, az épület szerkezetét vagy éppen a helyiség tagoltságát és fekvését.

A klí­ma­sze­re­lés me­ne­te

Egy egyszerűbb légkondicionáló telepítése átlagosan 4-5 órát vesz igénybe, amely során beszerelésre kerül a légkondicionáló berendezés kültéri és beltéri egysége, a klímát csatlakoztatjuk az elektromos hálózathoz, rézcsövekkel összekötjük a berendezéseket és kialakítjuk a cseppvíz elvezetését. A telepítés befejezése után összetakarítjuk a munkaterületet és bemutatjuk a berendezés helyes használatát.
(A beüzemelést követően ne feledkezzen meg az évente esedékes tisztításról sem, amellyel növelhető a készülék üzem-biztonsága, valamint elkerülhetőek a nedvesség okozta gombásodás miatt kialakuló egészségügyi káros hatások is!)

Egy­részt azért, hogy a klí­ma te­le­pí­tés meg­fe­lel­jen a ha­tó­sá­gi elő­írá­sok­nak. 2015 óta ugyan­is ki­zá­ró­lag olyan cé­gek vé­gez­he­tik el a mun­ká­la­to­kat, me­lyek a Nem­ze­ti Klí­ma­vé­del­mi Ha­tó­ság­nál re­giszt­rá­lás­ra ke­rül­tek. Cé­günk min­den szük­sé­ges en­ge­déllyel ren­del­ke­zik, ami a ha­tá­lyos jog­sza­bá­lyok alap­ján a klí­ma te­le­pí­té­sé­hez szük­sé­ges, így biz­tos le­het ben­ne, hogy a be­ren­de­zés az elő­írá­sok­nak meg­fe­le­lő­en ke­rül be­épí­tés­re ott­ho­ná­ban.
Más­részt a szak­sze­rűt­len mun­ka már rö­vid időn be­lül is meg­bosszul­hat­ja ma­gát, hosszú tá­von pe­dig szin­te ga­ran­tál­tan a klí­ma meg­hi­bá­so­dá­sá­hoz ve­zet. Még a leg­jobb, leg­kor­sze­rűbb split klí­ma is ve­szít­het ha­tás­fo­ká­ból, ha a ki­ala­kí­tás nem meg­fe­le­lő, emel­lett a fo­gyasz­tás is nö­ve­ked­het, amennyi­ben a sze­re­lő szak­sze­rűt­len mun­kát vég­zett. A cé­günk­nél dol­go­zó szak­em­be­rek hosszú évek ta­pasz­ta­la­tá­val a há­tuk mö­gött is­me­rik a klí­ma sze­re­lés min­den for­té­lyát, így a hi­bát­lan vég­ered­mény ga­ran­tált.

Szak­mai ta­pasz­ta­la­tunk­nak kö­szön­he­tő­en nem is­me­rünk le­he­tet­lent: le­gyen szó bár­mi­lyen bo­nyo­lult mű­sza­ki meg­ol­dás­ról, mun­ka­tár­sa­ink meg­bir­kóz­nak a fel­adat­tal. Több fa­lat is át kell fúr­ni a mul­ti klí­ma ér­de­ké­ben? A klí­ma­be­ren­de­zés csak áll­vá­nyo­zás­sal te­le­pít­he­tő? Csak a te­tőn le­het el­he­lyez­ni a kül­té­ri egy­sé­get? Szá­munk­ra ezek ru­tin­fel­ada­tok!
Ne vár­jon, míg „me­leg lesz a hely­zet”! Bíz­za a klí­ma sze­re­lést fel­ké­szült csa­pa­tunk­ra, ke­res­sen min­ket el­ér­he­tő­sé­ge­in­ken!

A klímaberendezések rendszeres és szakszerű karbantartása számos ok miatt fontos. A klímaberendezés beltéri egységében idővel megindul a penészgomba kialakulása, melynek spórái a levegő áramoltatásával folyamatosan a belső térbe jutnak. Ezek a spórák mindenkire negatív élettani hatással vannak, emellett sokan allergiások is rá. A kültéri egység tisztítása is fontos feladat, ennek ellenére sokan nem fordítanak rá kellő gondot. A kültéri egység feladata, hogy a szobából elvont felesleges hőt leadja. Amennyiben a kültéri egység hőcserélője elkoszolódik (gondoljunk csak a nyárfák miatt keletkező ragadós szöszre), már nem tud megfelelő hatásfokkal működni. Emiatt a berendezés kompresszorának többet kell mennie, hogy leadja a hőt, és ez sajnos a villanyszámlán is meg fog látszódni. A karbantartás részeként a kritikus pontok mind ellenőrzésre kerülnek, így az esetleges későbbi meghibásodások is elkerülhetővé válnak.

• beltéri egység megtisztítása a penészgombától
• kültéri egység hőcserélőjére lerakódott szennyeződés eltávolítása
• csatlakozások meghúzása
• légszűrő egységek tisztítása, esetleges cseréje a beltéri egységben
• elektromos csatlakozások, bekötések ellenőrzése
• hűtőköri nyomásértékek ellenőrzése
• rezgő részek ellenőrzése, akusztikai zajok megszüntetése

Ahogy sen­ki nem fog hoz­zá a klí­ma sze­re­lé­sé­hez há­zi­lag, úgy nem ja­va­sol­juk a tisz­tí­tást sem „o­kos­ba” meg­ol­da­ni. Már csak azért sem, mert bi­zo­nyos ese­tek­ben ki­fe­je­zet­ten bal­eset­ve­szé­lyes le­het a mű­ve­let. A ma­gas­ban el­he­lye­zett kül­té­ri egy­sé­gek tisz­tí­tá­sa jár­tas­sá­got és kü­lön­le­ges oda­fi­gye­lést igé­nyel, me­lyet mun­ka­tár­sa­ink hosszú évek alatt sa­já­tí­tot­tak el. Cé­günk min­den szük­sé­ges fel­sze­re­lés­sel és spe­ci­á­lis vegy­szer­rel ren­del­ke­zik, me­lyek­kel ga­ran­tált a ma­ku­lát­lan vég­ered­mény. A klí­ma­gyár­tók egye­ne­sen szak­em­ber ál­tal vég­zett ja­ví­tás­hoz és tisz­tí­tás­hoz kö­tik a ga­ran­ci­át, ilyen eset­ben a jót­ál­lás el­vesz­té­sét okoz­hat­ja, ha sa­ját ke­zű­leg vé­gez­zük a mun­ká­la­to­kat. Mind­ez per­sze nem je­len­ti, hogy ne te­het­nénk sem­mit há­zi­lag a klí­ma tö­ké­le­tes ál­la­po­táért. A por­szű­rő há­ló­kat akár éven­te több­ször is ki­ve­het­jük és le­mos­hat­juk, így el­ke­rül­het­jük a hő­cse­ré­lők el­tö­mő­dé­sét.

Szakemberek üzemelték-e be. A hibásan kialakított csőrendszer, a kondenzvíz rossz elvezetése vagy a hűtőközeg elégtelen feltöltése mind-mind az első lépést jelentik a meghibásodás felé vezető úton. Klíma szerelést ma már a törvényeknek megfelelően kizárólag olyan cég végezhet, mely a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságtól erre engedélyt kap. Cégünk hitelesítése a garancia arra, hogy az általunk beszerelt légkondicionáló berendezés tartósan szolgálja majd az Önök kényelmét.

A klí­más fű­tés­ről

Le­het­sé­ges klí­ma­be­ren­de­zés­sel gaz­da­sá­go­san fű­te­ni? IGEN!

Az inverteres technológiával rendelkező klímaberendezések elterjedésével sok helyen a klímák már átvették a klasszikus gázfűtés szerepét. Ezzel a technológiával már nemcsak az átmeneti tavaszi/őszi időszak, hanem a hideg téli hónapok fűtése is gazdaságosan megoldható. Fontos tudni azonban, hogy fűtésre az on/off típusú klímák csak +5 fokos külső hőmérsékletig használhatóak. Ahol nem csak fűtésrásegítésre van szükség, ott az inverteres klímák használata szükséges. Az inverteres klímákkal akár -20 fokos külső hőmérséklet esetén is lehet gazdaságosan fűteni. Ezen klímák fűtési hatásfoka miatt 1kW villamos energiából megközelítőleg 4 kW fűtési energiát állít elő és a speciálisan fűtésre optimalizált klímáknál ez akár 5,5-6,5 kW is lehet. Telepítésük így megtérülő lehet azokon a helyeken, ahol a fűtési rendszer korszerűsítése mellett eleve a helyiségek hűtésére is költenénk. Nem szabad elfelejteni, hogy a klasszikus gázzal történő fűtési rendszer átalakításánál sokféle költséggel kell számolni. (radiátorok, csövezés, kazán, kémény, engedélyek stb.)

A kor­sze­rű, kör­nye­zet­ba­rát fű­té­si tech­no­ló­gi­át már az ener­gia­szol­gál­ta­tók is tá­mo­gat­ják ked­vez­mé­nyes ta­ri­fák­kal:

„H” ta­ri­fa

Az ország egész területén (ELMŰ és ÉMÁSZ területeken is) igényelhető és elérhető kedvezményes tarifa, amely használható újonnan telepített vagy már meglévő rendszerekhez.
A tarifa célja, hogy a hőszivattyúk és a napenergiából és egyéb megújuló energiaforrásból kiépített fűtési rendszerek esetén, a hőellátást biztosító berendezések üzemeltetését közvetlenül szolgáló készülékek (pl. keringtető szivattyúk, kompresszorok, automatikák) villamosenergia-fogyasztását egy kedvezőbb árú tarifán lehessen elszámolni a fűtési szezonban. A rendelet szerint ez a kedvező ár a mindenkori „B tarifánál” (vezérelt tarifa, éjszakai áram) nem lehet magasabb.

Főbb tu­laj­don­sá­gai:

  • A kedvezményes villamos energia kizárólag a fűtési szezonban, azaz október 15. és április 15. között vehető igénybe.
  • Az év további részében (április 15-től október 15-ig) a normál árszabás az érvényes.
  • Holtidőszakok nélkül, napi 24 órában elérhető, folyamatos üzemeltetést tesz lehetővé.
  • Környezetbarát és nem függ az aktuális nemzetközi gázhelyzettől.

GEO ta­ri­fa

Az EL­MŰ és az ÉMÁSZ szol­gál­ta­tá­si te­rü­le­te­in el­ér­he­tő ked­vez­mé­nyes ta­ri­fa, mely igé­nyel­he­tő újon­nan te­le­pí­tett, vagy más meg­lé­vő rend­sze­rek­hez.

Főbb tu­laj­don­sá­gai:

  • 35%-kal ked­ve­zőbb, mint a la­kos­sá­gi A1-es ta­ri­fa dí­ja.
  • 35%-kal olcsóbb, mint az A1-es tarifa.
  • Egész évben elérhető.
  • Naponta 20 óra vételezési lehetőség. Csúcsidőben 2x2 óra „kimaradás” várható minden nap, területenként eltérő időpontokban. Fontos, hogy csak olyan készülékek esetén válasszuk, melyek szakaszos üzemeltetést is lehetővé tesznek!

© Copyright - HVAC Group 2020